Uslovi kupovine - Infograf - Goti D.O.O Novi Sad

 

1. PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kupovine, bez navođenja razloga i objašnjenja.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem Obrasca o odustajanju koji dobija uz robu, a može se preuzeti i na Infograf-Goti sajtu u odeljku Sve o kupovini.

Nakon popunjavanja, potrošač je dužan da isti obrazac pošalje poštom na adresu Joakima Vujića 16, Novi Sad.

Potrošač je dužan da robu pošalje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac o odustajanju. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac o odustajanju, uređaj se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu Joakima Vujića 10, Novi Sad.

2. POVRAT ROBE I NOVCA

Po prijemu proizvoda,
utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja
utvđuje ovlašćeno lice u INFOGRAF GOTI DOO , te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na
njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Obrazac o odustajanju. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, a bez obzira na razlog vraćanja, Infograf-Goti je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. U slučaju plaćanja gotovinom novac se takođe vraća na bankovni račun kupca. Kupac je u obavezi da popuni obrazac o odustanku ili reklamaciji u okviru kog i daje podatke o bankovnom računu na koji se vraća novac.

3. SAOBRAZNOST

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kompanija Infograf-Goti d.o.o. odgovorna je za nesaobraznost prodate robe u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi kompanija Infograf-Goti d.o.o. Ukoliko je reč o robi čiji eksploatacioni period po prirodi stvari nije i ne može da bude dve godine i duži (potrošni material, rezervni delovi), tada prodavac ne odgovara za saobraznost robe u periodu od dve godine.

3.1 OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI POSLE ISTEKA ZAKONSKOG ROKA

Nakon isteka zakonskog roka saobraznosti robe (dve godine), odgovornost prelazi na potrošača. Potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis, pri čemu sam snosi troškove slanja i primanja robe, kao i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno dokumentacijom koja se prilaže uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

4. REKLAMACIJA

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, pogrešno obračunate cene ili drugih nedostataka slanjem poruke na mail adresu reklamacije@info-graf.rs.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da uređaj preda ili pošalje na adresu Joakima Vujića 14, Novi Sad. Nakon prijema reklamacije zaposleni će odlučiti da li je reklamacija osnovana i u zavisnosti od toga će je prihvatiti ili odbiti, a sve u zakonskim rokovima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Prodavac je dužan da primi reklamaciju i potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije.

Obaveza prodavca je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Prodavac je dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču i u slučaju odbijanja reklamacije.

Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od 3 dana.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da sadrži odluku o prihvatanju reklamacije, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za tehničku robu ne može biti duži od trideset dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

4.1 VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

- na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

- u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

 

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

Dodatne informacije možete naći na stranici Sve o kupovini, Isporuka i Načini plaćanja.

Poštovani posetioci, cene na našem sajtu iskazane su u dinarima. Porez je uračunat u cenu. S obzirom na to da je u pitanju internet prodaja i da se ponuda na sajtu ne ažurira u realnom vremenu, potrebno nam je vreme da proverimo dostupnost naručene robe. Komercijalista će kontaktirati s Vama posle izvršene porudžbine, nakon čega se vrše uplata i realizacija. Trudimo se da prikazani sadržaj bude proveren, da artikli imaju tačne nazive i detaljne specifikacije, a sve u cilju Vaše lakše kupovine. Ne garantujemo za potpunu tačnost sadržaja, te Vas pozivamo da nas pozovete ukoliko postoji bilo kakva dilema u vezi sa procesom kupovine.

INFOGRAF-GOTI DOO NOVI SAD © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.